Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thủ tục và cách hạch toán thanh lý TSCĐ

thu-tuc-va-cach-hach-toan-thanh-ly-TSCĐ

Khi TSCĐ hết khấu hao cần phải thanh lý, vậy các thủ tục thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ như thế nào? Bài viết dưới đây công ty chứng tôi xin hướng dẫn cụ thể.

1. Thanh lý TSCĐ.

– Các trường hợp thanh lý TSCĐ: là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, TSCĐ lạc hậu, lỗi thời về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý thì doanh nghiệp phải đưa ra quyết định thanh lý và thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện thanh lý TSCĐ theo đúng thủ tục, quy trình quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập biên bản thanh lý TSCĐ. Căn cứ vào biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ kế toán ghi sổ thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

– Các thủ tục khi thanh lý TSCĐ:

+ Thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ.

+ Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

+ Quyết định thanh lý TSCĐ.

+ Biên bản kiểm kê TSCĐ.

+ Biên bản thanh lý TSCĐ.

+ Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.

+ Hóa đơn bán TSCĐ.

+ Biên bản giao nhận TSCĐ.

+ Biên bản hủy TSCĐ.

+ Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

2. Cách hạch toán thanh lý TSCĐ.

Căn cứ vào biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu chi thanh lý TSCĐ… kế toán hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

– Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã thanh lý, nhượng bán

TSCĐ (xóa bỏ TSCĐ):

Nợ TK 214 : Giá trị hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811 : Giá trị còn lại TSCĐ

Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ hữu hình

– Phản ánh doanh thu khi bán TSCĐ:

+ Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 111, 112, 131,… : Tổng giá thanh toán

Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp

Có TK 711 : Giá bán chưa có thuế GTGT

+ Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 111, 112, 131,…: Tổng giá thanh toán

Có TK 711 : Tổng giá thanh toán

– Phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến thanh lý:

Nợ TK 811 : Giá trị các khoản chi phí liên quan

Nợ TK 1331 : Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112, 331…: Tổng thanh toán

Xem thêm

Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động

Quy định về BHXH, BHYT BHTN bắt buộc.

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons