Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Thuế giá trị gia tăng truy thu thêm

    – Nếu năm tài chính trước DN có lãi, đủ nguồn chi trả khoản truy thu

   V í d ụ (100 đ)

+ Khi nhận được QĐ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế của CQT, DN hạch toán:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:   100 đ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp:          100 đ

+ Trong vòng 10 ngày nhận được QĐ xử lý, DN đem tiền đi nộp hoặc chuyển khoản vào NSNN (đồng thời viết chứng từ nộp tiền vào NSNN mẫu C1-02/NS), DN hạch toán:

          Nợ TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp:  100 đ

                   Có TK 111/112-Tiền mặt, Tiền gửi NH:  100 đ

+ Về mặt kê khai thuế: DN không phải làm tờ khai bổ sung cho khoản 100 đ truy thu tăng thêm này

 

truy thu thuế giá trị gia tăng

 

– Nếu năm tài chính trước DN lỗ, không đủ nguồn chi trả khoản truy thu

+ Khi nhận được QĐ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế của CQT, DN hạch toán:

Nợ TK 811- Chi phí khác: 100 đ

Có TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp: 100 đ

+ Trong vòng 10 ngày nhận được QĐ xử lý, DN đem tiền đi nộp hoặc chuyển khoản vào NSNN ( đồng thời viết chứng từ nộp tiền vào NSNN mẫu C1-02/NS) DN hạch toán:

          Nợ TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp:           100 đ

                   Có TK 111/112-Tiền mặt, Tiền gửi NH:      100 đ

+ Cuối kỳ, DN kết chuyển xác định chi phí khác vào kết quả hoạt động kinh doanh:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh: 100 đ

          Có TK 811- Chi phí khác                  100 đ

Về mặt kê khai thuế: DN kê khai khoản truy thu GTGT 100 đ này vào chỉ tiêu “1.5. Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác [B6]” trên Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN ( mẫu kèm Thông tư 156)

Lý do: Vì DN đã hạch toán 811 khoản truy thu thuế GTGT làm giảm lợi kết quả kinh doanh 100đ, do đó tại tờ khai quyết toán thuế TNDN, DN phải điều chỉnh tăng lợi nhuận của năm nay 100đ để loại khoản này ra, vì nguyên tắc khoản thuế GTGT truy thu không được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ.

 

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons