Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tiền công tác phí, điện thoại có được trừ khi tính vào thuế TNCN và TNDN

Tiền công tác phí, tiền điện thoại có phải chịu thuế TNCN và TNDN không?  Trung tâm đào tạo kế toán Newvision  xin chia sẻ với các bạn vấn đề này như sau:

sqw9ac1q

1. Tiền công tác phí, tiền điện thoại theo quy định Luật Thuế TNCN

– Hướng dẫn về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN tại tiết đ.4 Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC bao gồm:

đ.4) Phần khoản chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

Theo những điều trên, tiền công tác phí và tiền điện thoại là khoản thu nhập không chịu thuế, nếu được quy định trong các văn bản sau:

– Hợp đồng lao động;

– Thỏa ước lao động tập thể;

– Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;

– Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty,

– Theo quy định tại Công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21 tháng 3 năm 2016, khoản thanh toán cho công tác phí bao gồm:

+ Tiền vé

+ Tiền lưu trú,

+ Tiền taxi

+ Tiền ăn của các cá nhân đi công tác

Chú ý :

– Công tác phí hoặc điện thoại là mức khoán chi

– Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại, công tác phí cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

2. Tiền công tác phí, tiền điện thoại theo quy định Luật Thuế TNDN

– Hướng dẫn về các khoản chi không được tính vào chi phí của doanh nghiệp tại tiết 2.9 Điểm 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC  bao gồm:

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

– Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ Khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp….”

– Theo quy định trên, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ những khoản chi cho công tác phí, điện thoại theo đúng mức khoán chi quy định. Trường hợp doanh nghiệp chi cao hơn mức khoán chi đã được quy định trong các văn bản của doanh nghiệp, thì phần vượt mức khoán chi không được tính vào chi phí được trừ.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons