Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tiền khen thưởng có phải chịu thuế TNCN? Những khoản tiền thưởng không phải chịu thuế TNCN

Tổng cục thuế vừa ra Công văn số 281/TCT-TNCN vào ngày 23/01/2017 về thuế TNCN từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả.

Theo đó, căn cứ theo Điểm e, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC , các khoản tiền thưởng sau đây sẽ không phải chịu thuế TNCN:

– Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau:

anh minh hoa

 Tiền thưởng kèm theo danh hiệu do Nhà nước phong tặng không thuộc diện chịu                                                                           thuế TNCN

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành và các đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến,…

+ Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

+ Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

+ Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

+ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

+ Tiền thưởng kèm theo các Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

=> Các hình thức khen thưởng và mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng Nhà nước.

– Tiền thưởng mà kèm theo các giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận

– Tiền thưởng về  các cải tiến kỹ thuật, sáng chếvà phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận

–  Tiền thưởng về việc phát hiện và khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

anh minh hoa

    Tiền thưởng khuyến khích hiệu quả công việc sẽ phải chịu thuế TNCN

=> Như vậy, khoản tiền thưởng khuyến khích hiệu quả cho tập thể, đơn vị mà tổ chức phân bổ cho cá nhân trong đơn vị thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

Chi tiết Công văn số 281/TCT-TNCN:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons