Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tiền thưởng, phụ cấp có tính vào chi phí hợp lý

Tiền thưởng, phụ cấp và chi phí hỗ trợ nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, thuế TNCN không? Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

Hàng năm, doanh nghiệp chi rất nhiều cho việc hỗ trợ nhân viên để khuyến khích người lao động làm việc như: chi thưởng, chi hỗ trợ, chi phụ cấp, chi nghỉ mát, chi đào tạo, chi hỗ trợ đi lại… Các khoản chi phí này cần những giấy tờ gì để được tính vào chi phí hợp lý.

quy-dinh-ve-tien-thuong-phu-cap-cho-nhan-vien1.Quy định về thuế TNDN.

Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 quy định:Các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền hỗ trợ người lao động sẽ được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN nếu những khoản chi phí đó được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức hưởng một trong những văn bản sau:

 • Hợp đồng lao động.
 • Thỏa ước lao động tập thể.
 • Quy chế tài chính doanh nghiệp.
 • Quy chế thưởng do giám đốc quy định theo quy chế tài chính doanh nghiệp.

Chú ý:

Các khoản chi phí có tính chất phúc lợi nêu trên thì không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế doanh nghiệp.

Quy định về chi phí trang phục:

 • Nếu chi bằng hiện vật mà có đầy đủ hóa đơn, chứng từ sẽ được tính toàn bộ vào chi phí.
 • Nếu chi bằng tiền thì không được vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm, phần vượt quá không được tính vào chi phí được trừ.
 • Nếu chi cả bằng tiền và hiện vật thì chi bằng hiện vật có hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí, còn mức chi bằng tiền tối đa thì không vượt qua 5.000.000 đồng/người/năm.

Khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác:

 •  Bỏ mức khống chế với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơ, chúng từ sẽ được tính vào chi phí được trừ.
 •  Doanh nghiệp có khoản phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán.

Khoản chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động bỏ mức khống chế 1.000.000 đồng/tháng/người.

2.Quy định về thuế TNCN.

Hầu như tất cả các khoản tiền thưởng, tiền phụ cấp, tiền hỗ trợ đều là thu nhập chịu thuế TNCN.

Trừ những khoản phụ cấp sau là được miễn thuế TNCN:

 • Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn ca không vượt quá 680.000 đồng/tháng, phần vượt quá sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Nếu doanh nghiệp trực tiếp nấu ăn, mua suất cơm, cấp phiếu ăn cho người lao động thì khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
 • Tiền phụ cấp trang phục chi không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Nếu chi bằng cả hiện vật và tiền thì mức chi tối đa không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm.
 • Tiền phụ cấp điện thoại không vượt quá mức quy định của doanh nghiệp, phần vượt quá sẽ phải tính thuế TNCN và loại khỏi chi phí.
 •  Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế.
 • Tiền phụ cấp thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế TNCN.
 •  Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, ngày lễ, làm việc ban đêm được trả lương cao hơn so với ngày bình thường.

3.Hạch toán các khoản tiền thưởng, phụ cấp cho nhân viên.

Khi tính các khoản thưởng:

 • Nợ TK 642, 641: Chi phí thưởng
 • Có TK 334  : Chi phí thưởng

Khi thanh toán tiền thưởng cho người lao động:

 • Nợ TK 334, 3335:     Tiền thưởng người lao động nhận được
 • Có TK 111, 112: Tiền thưởng người lao động nhận được
0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons