Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 bằng phương pháp trực tiếp và khấu trừ

Hướng dẫn cách tính thuế TNDN năm 2016 mới nhất theo cả 2 là phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

Hiện nay, để tính thuế TNDN  thường áp dụng 2 phương pháp đó là phương pháp trực tiếpphương pháp khấu trừ thuế là chủ yếu. Vậy Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin chia sẻ các phương pháp đó như sau

I. DN kê khai theo phương pháp trực tiếp:

– Các đơn vị sự nghiệp và tổ chức không phải là DN.

– DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

=> Các đơn vị trên nếu có hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hoá có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá và dịch vụ, được cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền cho vay và tiền lãi gửi) là: 5%.

+ Trường hợp với hoạt động y tế, giáo dục và biểu diễn nghệ thuật là: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hoá là: 1%.

+ Đối với hoạt động khác là: 2%.

Ví du: Công ty A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, cho thuê nhà một (01) năm có doanh thu là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập  cho thuê nhà nêu trên vì vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế TNDN được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu của bán hàng hoá và dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000VNĐ x 5% = 5.000.000 VNĐ

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem thêm tại điều 3, Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

II. DN kê khai theo phương pháp khấu trừ:

– Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78):

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhâp tính thuế- phần trích lập)  x  Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

   1. Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế +Các khoản lỗ được kết chuyển)

♦ Thu nhập chịu thuế:

Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

–  Cách để xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế  = ( Doanh thu – Chi phí được trừ)  + Các khoản thu nhập khác

Trong đó:

+ Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN:

+ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu và phụ trội mà DN được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

+ Nếu thuế GTGT được DN kê khai theo phương pháp khấu trừ thuế thì: doanh thu không có thuế giá trị gia tăng.

+ Nếu thuế GTGT được DN kê khai theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì: doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

– Các khoản chi phí được trừ.

– Cuối cùng là các khoản thu nhập khác chịu thuế đã được quy định trong các khoản thu nhập chịu thuế

III. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

20percentred

 

 

 – Những DN có Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%

– Những DN có Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (Từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

IV/ Cách tính thuế TNDN năm 2016 mới nhất được áp dụng theo các quy định sau:

Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013.

Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.

Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (Có hiệu lực: 06/08/2015)

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

– Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.

– Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

– Hạn nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Lưu ý:

(1) Nếu tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở đó.

– Số tiền chậm nộp sẽ được tính từ ngày tiếp theo sau ngày cuối của thời hạn nộp thuế quý 4.

 Ví dụ:Năm 2015, doanh nghiệp B đã tạm nộp thuế TNDN là 100.000.000. Nhưng khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp là 150.000.000, tăng 50.000.000.

=> Như vậy: 20% của số phải nộp theo quyết toán là: 150.000.000 x 20% = 30.000.000.

– Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 50.000.000 – 30.000.000 = 20.000.000.

Như vậy:

– Doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 50 triệu đồng

–  Ngoài ra. Doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là 20.000.000) từ ngày 31/1/2016. (Được tính từ ngày tiếp theo sau ngày cuối của thời hạn nộp thuế quý 4/2015).

– Nếu hết thời hạn nộp tờ tờ khai quyết toán thuế TNDN (30/3/2016) mà tiền thuế chênh lệch trên doanh nghiệp vẫn chưa nộp  thì:

+ Số thuế chênh lệch còn lại (50.000.000 – 20.000.000 = 30.000.000.) mà doanh nghiệp chậm nộp thì bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (bắt đầu từ ngày 1/4/2016) đến ngày nộp số thuế này.

(2) Nếu Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán ở mức dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế mà vẫn còn thiếu so với số quyết toán.

 Ví dụ: Năm 2014, doanh nghiệp C đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng. Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.

 => Như vậy: Chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì DN chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.

– Trường hợp nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Còn trường hợp nộp thừa sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons