Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng hợp 37 lỗi thường gặp khi khai nộp thuế

Dưới đây là tổng hợp 37 lỗi thường gặp và thông báo từ hệ thống tới người nộp thuế khi người nộp thuế khai nộp thuế. Cụ thể như sau:

tong-hop-37-loi-thuong-gap-khi-khai-nop-thue

1. Người nộp thuế không thuộc đối tượng nộp loại hồ sơ khai thuế này

Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế gửi chưa đúng mẫu. Đề nghị người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo đúng mẫu quy định và gửi lại hồ sơ khai thuế

2. Đã tồn tại tờ khai 05/QTT-TNCN cùng kỳ trong hệ thống

Đã tồn tại hồ sơ khai thuế quyết toán 05/KK-TNCN cùng kỳ trong hệ thống. Đề nghị người nộp thuế kiểm tra lại thông tin hồ sơ khai thuế và liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.

3. Đã tồn tại hồ sơ khai thuế chính thức theo Thông tư <TT156 hoặc TT92>

Đề nghị người nộp thuế gửi lại hồ sơ khai thuế bổ sung theo đúng mẫu biểu tại Thông tư 156/2013/TT-BTC hoặc Thông tư số 92/2015/TT-BTC

4. Kỳ tính thuế không thuộc khoảng từ tháng đến tháng

Thông tin kỳ tính thuế trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không phù hợp với thông tin kỳ tính thuế từ tháng và kỳ tính thuế đến tháng. Đề nghị người nộp thuế điều chỉnh lại thông tin kỳ tính thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế

5. Kỳ tính thuế từ ngày không được lớn hơn đến ngày

Thông tin kỳ tính thuế từ ngày lớn hơn đến ngày là chưa đúng quy định. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin kỳ tính thuế từ ngày, đến ngày theo đúng quy định và gửi lại hồ sơ khai thuế

6. Số tháng trong khoảng từ tháng đến tháng không được vượt quá 15 tháng

Thông tin từ tháng đến tháng trên hồ sơ khai thuế có số tháng vượt quá 15 tháng là chưa đúng quy định. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin từ tháng đến tháng trên tờ khai quyết toán và gửi lại hồ sơ khai thuế

7. Số tháng trong khoảng từ tháng đến tháng không được vượt quá 12 tháng

Thông tin từ tháng đến tháng trên hồ sơ khai thuế có số tháng vượt quá 12 tháng là chưa đúng quy định. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin từ tháng đến tháng trên tờ khai quyết toán và gửi lại hồ sơ khai thuế

8. Thông tin từ kỳ, đến kỳ của tờ khai này giao với thông tin từ kỳ, đến kỳ của tờ khai đã được nộp trước đó

Thông tin từ kỳ, đến kỳ của hồ sơ khai thuế này giao với thông tin từ kỳ, đến kỳ của hồ sơ khai thuế người nộp thuế đã nộp trước đó là chưa phù hợp với quy định. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin từ kỳ, đến kỳ trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế. Trường hợp thông tin từ kỳ, đến kỳ trên hồ sơ khai thuế đã nộp trước đó chưa chính xác thì người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

9. Sai định dạng ngày/ tháng/ năm của kỳ tính thuế

Thông tin kỳ tính thuế từ kỳ, kỳ tính thuế đến kỳ của hồ sơ khai thuế phải định dạng DD/MM/YYYY. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin  kỳ tính thuế từ kỳ, kỳ tính thuế đến kỳ trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế

10. Chưa có thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê

Thông tin kê khai trên hồ sơ khai thuế thiếu thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê. Đề nghị người nộp thuế bổ sung thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê  và gửi lại hồ sơ khai thuế

11. Ngày chia cổ tức lợi nhuận không nằm trong khoảng kỳ tính thuế

Đề nghị người nộp thuế điều chỉnh lại thông tin “Ngày chia cổ tức lợi nhuận” và kỳ tính thuế trên tờ khai theo quy định và gửi lại hồ sơ khai thuế.

12. Kiểm tra lại thông tin mã hợp đồng hoặc kỳ thanh toán chưa đúng dữ liệu.

Thông tin mã hợp đồng hoặc kỳ thanh toán chưa đúng dữ liệu. Đề nghị người nộp thuế điều chỉnh thông tin mã hợp đồng hoặc kỳ thanh toán đã kê khai và gửi lại hồ sơ khai thuế

13. Người nộp thuế đã gửi hồ sơ khai thuế chính thức của kỳ thuế , theo quy định sau hạn người nộp thuế phải gửi hồ sơ khai thuế bổ sung

Người nộp thuế đã gửi hồ sơ khai thuế chính thức của kỳ thuế, theo quy định sau hạn người nộp thuế phải gửi hồ sơ khai thuế bổ sung. Đề nghị người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế bổ sung cho kỳ tính thuế

14. Người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế bổ sung lần<lần bổ sung>, đề nghị gửi hồ sơ khai thuế bổ sung lần<lần bổ sung> đến cơ quan thuế

Cơ quan thuế đã nhận được hồ sơ khai thuế bổ sung lần <lần bổ sung>, đề nghị gửi hồ sơ khai thuế bổ sung lần <lần bổ sung> đến cơ quan thuế. Đề nghị người nộp thuế gửi lại hồ sơ khai thuế bổ sung có lần bổ sung lớn hơn lần bổ sung đã gửi đến cơ quan thuế trước đó.

15. Người nộp thuế chưa có hồ sơ khai thuế chính thức cho kỳ tính thuế

Người nộp thuế chưa có hồ sơ khai thuế chính thức cho kỳ tính thuế. Đề nghị người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế chính thức trước khi nộp hồ sơ khai thuế bổ sung

16. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi đi sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi đi.

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi đi sau khi đã hoàn thành thủ tục chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi đi. Đề nghị người nộp thuế nộp lại hồ sơ khai thuế tại Cơ quan thuế nơi chuyển đến.

17. Người nộp thuế không thuộc cơ quan thuế quản lý

Hồ sơ khai thuế nộp sai cơ quan thuế quản lý. Đề nghị người nộp thuế nộp lại hồ sơ khai thuế tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

18. Hồ sơ thiếu thông tin cơ quan thuế

Hồ sơ khai thuế thiếu thông tin cơ quan thuế. Đề nghị người nộp thuế gửi lại hồ sơ khai thuế

19. Tờ khai vãng lai nộp sai cơ quan thuế

Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh phải nộp tại nơi phát sinh hoạt động vãng lai. Đề nghị người nộp thuế kiểm tra lại thông tin cơ quan thuế quản lý hoạt động vãng lai và gửi lại hồ sơ khai thuế.

20. Mã số thuế  trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không tồn tại

Mã số thuế của người nộp thuế không tồn tại trong hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế. Đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

21. Mã số thuế của người nộp thuế ngừng hoạt động đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế

Mã số thuế của người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động (trạng thái 01). hồ sơ khai thuế của người nộp thuế gửi đến chưa được cơ quan thuế chấp nhận. Đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

22. Hồ sơ khai thuế thiếu thông tin mã số thuế

Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế thiếu thông tin mã số thuế. Đề nghị người nộp thuế bổ sung thông tin mã số thuế trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế.

23. Mã số thuế cá nhân trên TK QT TNCN phải là mã số thuế 10 chữ số

Đề nghị người nộp thuế điều chỉnh thông tin mã số thuếtheo quy định và gửi lại hồ sơ khai thuế

24. Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế chưa được cơ quan thuế chấp nhận do <tên lý do của trạng thái 03>. Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

25. Người nộp thuế đang bị thanh tra/kiểm tra

Theo quy định trong thời gian Cơ quan thuế đang thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì người nộp thuế không được khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ thanh tra, kiểm tra. Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

26. Kỳ tính thuế không phù hợp với NVKK (đã có tờ khai quý)

Hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng của người nộp thuế chưa được cơ quan thuế chấp nhận do người nộp thuế đã gửi hồ sơ khai thuế, kỳ tính thuế quý đến cơ quan thuế. Đề nghị, người nộp thuế gửi lại hồ sơ khai thuế theo nghĩa vụ kê khai đã đăng ký với cơ quan thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế theo quy định

27. Kỳ tính thuế không phù hợp với NVKK (đã có tờ khai tháng)

Hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế quý của người nộp thuế chưa được cơ quan thuế chấp nhận do người nộp thuế đã gửi hồ sơ khai thuế, kỳ tính thuế tháng đến cơ quan thuế. Đề nghị, người nộp thuế gửi lại hồ sơ khai thuế theo nghĩa vụ kê khai đã đăng ký  với cơ quan thuế.

28. Đối với tờ khai thuê tài sản: khi nhận tờ khai năm kiểm tra đã tồn tại tờ khai thuê tài sản quý thuộc năm đó

Đã tồn tại tờ khai quý thuộc năm kê khai trên ứng dụng quản lý thuế. Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ khai thuế

29. Kiểm tra đối với tờ khai thuê tài sản: người nộp thuế đã có tờ khai năm không được kê khai tờ khai quý

Đã tồn tại tờ khai năm của quý kê khai trên ứng dụng quản lý thuế. Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ khai thuế

30. Đã tồn tại tờ khai Quý trong hệ thống hoặc đã tồn tại tờ khai năm trong hệ thống.

Đề nghị người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế có thông tin kỳ tính thuế theo quy định. Nếu cần điều chỉnh hồ sơ khai thuế đã gửi đến cơ quan thuế thì người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

31. Đã tồn tại tờ khai kỳ tính thuế tháng trong hệ thống hoặc đã tồn tại tờ khai kỳ tính thuế quý trong hệ thống.

Đề nghị người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế có thông tin kỳ tính thuế theo quy định. Nếu cần điều chỉnh hồ sơ khai thuế đã gửi đến cơ quan thuế thì người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

32. Mã số thuế của ĐLT không tồn tại

Thông tin mã số thuế của đại lý thuế trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không tồn tại. Đề nghị người nộp thuế kiểm tra lại thông tin mã số thuế của ĐLT trên hồ sơ khai thuế vào gửi lại hồ sơ khai thuế

33. Hợp đồng ĐLT của người nộp thuế hết hiệu lực

Hiệu lực hợp đồng đại lý thuế không phù hợp. Đề nghị người nộp thuế kiểm tra lại hiệu lực hợp đồng ĐLT và gửi lại hồ sơ khai thuế

34. Mã số thuế đại lý thuế  của người nộp thuế ngừng hoạt động đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế

Đề nghị người nộp thuế kiểm tra lại thông tin mã số thuế của ĐLT trên hồ sơ khai thuế vào gửi lại hồ sơ khai thuế

35. Đại lý thuế của người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hồ sơ khai thuế chưa được cơ quan thuế chấp nhận do mã số thuế đại lý thuê <tên lý do thuộc trạng thái 03>. Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

36. Thiếu phụ lục đi kèm của tờ khai 05/QTT-TNCN

Hồ sơ khai thuế thiếu phụ lục đi kèm của tờ khai 05/QTT-TNCN. NNT kiểm tra, bổ sung phụ lục và gửi lại hồ sơ khai thuế.

37. Hồ sơ khai thuế không được gia hạn

Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế không thuộc trường hợp được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Theo: Thư viện pháp luật

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons