Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng hợp chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

Sắp tới có nhiều chính sách mới trong lĩnh vực về kế toán và kiểm toán bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 05/2017. Cụ thể bao gồm các chính sách như sau:

trich-khau-hao-tai-san-co-dinh

 

1. Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

Thông tư số 28/2017/TT-BTC sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2017 về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó:

− Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp cần phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể:

+ Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

+ Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

+ Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

+ Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố định và không được trích khấu hao.

+ Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp.

Những nội dung này được  áp dụng từ năm tài chính 2016.

Xem chi tiết Thông tư số 28/2017/TT-BTC: TẠI ĐÂY

anh minh hoa

 

2. Quy định mới về căn cứ lập kế hoạch kiểm toán năm

Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN đã quy định rõ về việc lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sẽ có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày 05/05/2017. Theo đó, việc lập kế hoạch kiểm toán năm sẽ được căn cứ vào những yếu tố sau đây:

− Luật Kiểm toán nhà nước.

− Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch hành động từng giai đoạn của Kiểm toán nhà nước; Kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn của Kiểm toán nhà nước.

− Các văn bản quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm, trung hạn, dài hạn của Trung ương và địa phương; thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, NSNN trong năm và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

− Yêu cầu thực tiễn và năng lực thực tế của Kiểm toán nhà nước.

− Các kế hoạch công tác của Kiểm toán nhà nước.

− Các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng có liên quan.

Xem chi tiết Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN: TẠI ĐÂY

quy-trinh-kiem-toan-ngan-sach-trung-uong

3. Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương

Được ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN thay thế Phụ lục 01 của Quyết định 02/2013/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành),  bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2017. Theo đó, quy trình này gồm các bước như sau sau:

− Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán.

− Bước 2: Thực hiện kiểm toán.

− Bước 3: Lập và gửi báo cáo kiểm toán.

− Bước 4: Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Xem chi tiết Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN: TẠI ĐÂY

quy-trinh-kiem-toan-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia

4. Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia

Được ban hành kèm theo Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 02/2012/QĐ-KTNN có hiệu lực bắt đầu từ ngày 19/05/2017. Tại quyết định này có đề cập chi tiết hơn về các phương pháp thu thập thông tin, gồm 11 phương pháp chủ yếu sau đây:

− Cập nhật đánh giá của các lần kiểm toán trước.

− Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có liên quan của đơn vị.

− Kiểm tra, phân tích các báo cáo và tài liệu có liên quan.

− Quan sát trực tiếp một số khâu trong các hoạt động của đơn vị.

− Thử nghiệm một số khâu của quy trình kiểm soát nội bộ.

− Xem xét, đối chiếu các tài liệu quy định về quản lý, sử dụng các nguồn lực.

− Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có trách nhiệm của đơn vị.

− Nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của Kiểm toán nhà nước liên quan đến đơn vị được kiểm toán.

− Trao đổi với các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp.

− Khai thác thông tin có liên quan đến đơn vị được kiểm toán trên các phương tiện thông tin đại chúng.

− Khai thác thông tin liên quan theo yêu cầu kiểm toán những vấn đề có tính đặc thù khác.

Xem chi tiết Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN: TẠI ĐÂY

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons