Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng hợp file word hệ thống vắn bản pháp luật về hóa đơn

Công ty kế toán Newvision đã tổng hợp, cập nhật lại tất  các văn bản pháp luật về hóa đơn gồm các Nghị định, Thông tư về hóa đơn còn hiệu lực thi hành và các văn bản hợp nhất về hóa đơn để các bạn có thể thuận tiện cho việc tìm kiếm và áp dụng trong thực tiễn. Tránh được những rủi ro về pháp lý.

screenshot_1

Click để download file:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons