Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng hợp những sai phạm của doanh nghiệp qua công tác kiểm tra nội bộ ngành

Tổng cục thuế hàng năm đều ban hành Công văn hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành. Qua công tác kiểm tra nội bộ về công tác kiểm tra thuế tại trụ sở,  người nộp thuế thường gặp phải một số sai phạm trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, cụ thể điển hình một số sai phạm sau:

hanh-chinh-trongbai_eonb_xepk

− Doanh nghiệp kê khai khấu trừ và hạch toán vào chi phí các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

− Kê khai khấu trừ và hạch toán vào chi phí các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp bỏ trốn đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

− Hạch toán vào chi phí các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

− Kê khai khấu trừ và hạch toán vào chi phí các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

− Hạch toán vào chi phí chi khấu hao tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

− Hạch toán vào chi phí chi khấu hao tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.

− Hạch toán vào chi phí chi tiền lương, tiền công không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

− Hạch toán vào chi phí phần chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần góp điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh ngiệp.

− Hạch toán vào chi phí các khoản tiền phạt vi phạm hành chính.

− Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ bán ra và hạch toán doanh thu sót hóa đơn.

− Không thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng đối với doanh nghiệp vừa kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT theo quy định.

⇒  Như vậy thì những sai phạm trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau do chủ quan và khách quan trong quá trình thực hiện kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Nhưng chủ yếu là do việc cập nhật, nắm bắt các quy định của pháp luật luật về thuế chưa kịp thời của doanh nghiệp.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons