Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

TỔNG QUAN VỀ  BẢNG CÂN ĐỐI TRONG KẾ TOÁN

Tổng quan về bảng cân đối trong kế toán

  • Bảng cân đối kế toán : Là một báo cáo tài chính phản ánh tài sản của doanh nghiệp và nguồn hình thành tài sản đó ở một thời điểm nhất định . Hay nói một cách dễ hiểu hơn nó phản ánh những gì mà doanh nghiệp có ( sở hữu ) là tài sản và nguồn hình thành các tài sản đó ở đâu các khoản nợ hay được góp bởi các chủ sở hữu .

Bảng cân đối kế toán được chia thành 2 phần : Tài sản và nguồn vốn

  • Phương trình kế toán cơ bản : Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn
  • Phần tài sản lại được chia ra thành : Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn được sắp xếp theo mức độ thanh khoản giảm dần ( mức độ chuyển thành tiền )

Tài sản ngắn hạn là tài sản có thời gian sử dung , luân chuyển , thu hồi ( trong vòng 12 tháng hoặc 1 chu kỳ kinh doanh ) như tiền mặt , nguyên vật liệu ,….

Tài sản dài hạn là tài sản có thời gian sử dụng , luân chuyển , thu hồi ( hơn 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh ) như : nhà xưởng , máy móc ,….

  • Phần nguồn vốn được chia ra thành 2 phần : Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu sắp xếp theo trật tự chúng được trả

Nợ phải trả : Là nghĩa vụ về tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các bên cung cấp các nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp ví dụ : vay ngắn hạn , nợ phải trả người bán , ….

Vốn chủ sở hữu : Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp do các chủ sở hữu đóng góp

, từ hoạt động kinh doanh , từ phần chênh lệch khi đánh giá lại tài sản

  • Ta lại có phương trình kế toán chi tiết hơn :

                      TSNH + TSDH = Nợ Phải Trả + Vốn chủ sở hữu

 

Các bạn không chuyên về kế toán có khi nào thắc mắc tại sao tài sản và nguồn vốn lại bằng nhau . Chúng ta hãy đọc qua một ví dụ đơn giản :

Bạn vay của mẹ bạn 5.000.000 đồng mua máy tính . Phần nguồn vốn của bạn hiện có là 5.000.000 đồng được tài trợ bằng vốn vay . Bạn đi mua máy tính và hiện giờ bạn có 1 cái máy tính 5.000.000 đồng .

TÀI SẢN NGUỒN VỐN
1.Máy tính : 5.000.000 đồng 1.Nợ phải trả: 5.000.000

 

 

Nguồn vốn đã thể hiện bạn lấy tiền từ đâu để mua máy tính và giá trị của máy tính là bao nhiêu . Và khi bạn có máy tính tức là tài sản bạn lại có thể bán nó đi để trả nợ

Vậy tài sản luôn bằng nguồn vốn .

Trong quá trình sản xuất – kinh doanh các chỉ tiêu kinh tế trên bảng cân đối luôn vận động không ngừng nên nó phải được “ sắp xếp “ một cách hợp lý và khoa học để chúng ta có thể hiểu một cách đầy đủ và ngắn gọn nhất các chỉ tiêu đó vận động ra sao tăng giảm thế nào từ đó sẽ có những biện pháp hợp lý cho tình hình tài chính doanh nghiệp .

Khi đọc bảng cân đối chúng ta sẽ biết được quy mô của doanh nghiệp , tình trạng tài sản của doanh nghiệp , các khoản nợ và vốn chủ sở hữu đang có tỷ trọng như thế nào có tự chủ được kinh tế hay phụ thuộc vào bên ngoài . Tài sản được đầu tư vào hạng mục tài sản nào

Bảng cân đối kế toán cung cấp cho bạn sự vận động của các chỉ tiêu kinh tế của tại 1 thời điểm nên khi đọc bảng cân đối bạn phải có thông tin ít nhất tại 2 thời điểm thì bạn mới có thể so sánh được sự vận động của nó .

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons