Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Tổng quan về hàm VLOOKUP

Trong vô số các hàm trong excel, hôm nay trung tâm đào tạo kế toán newvision giới thiệu cho các bạn biết cách sử dụng của hàm vlookup .

 

 Trước tiên ta phải hiểu hàm vlookup là gì ?

  1. Hàm VLOOKUP

Vlookup là hàm dò tìm theo cột có điều kiện, trả về giá trị một ô khác thảo mãn điều kiện giá trị.

* Hàm Vlookup:

     Vlookup(lookup_value, table_array,col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

 Lookup_value: Giá trị tìm kiếm. Là mã hoá, mã tài sản, mã tài khoản, …

– Table_arrayVùng dữ liệu muốn tìm kiếm” phải chứa tên “ Giá trị để tìm kiếm”.

– Col_index_num: Cột trả giá trị tìm kiếm: số thứ tự cột, từ bên trái sang của vùng dữ liệu tìm kiếm ( Vd: cột thứ 8 tính từ bên trái sang ).

– Range_lookup:  Tham số tìm kiếm

Tham số 1 – dò tìm tương đối, lấy giá trị đầu tiên nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng. Trường hợp tìm không thấy, lấy giá trị lớn nhất chứa giá trị nhỏ hơn giá trị dò tìm.

Tham số 0 – tìm tuyệt đối: kiểu tìm chính xác, lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trong bảng dò tìm. Trường hợp tìm không thấy, trả về #N/A.

 

*  Cách dùng hàm Vlookup trong kế toán trên Excel :

+ Tìm đơn giá từ bảng  Xuất – Nhập – Tồn về bảng kê Xuất – Nhập kho

+Tìm mã hàng hoá, tên hàng hoá DMTK về bảng Xuất – Nhập – Tồn

+Tìm số dư đầu tháng N căn cứ cột số dư cuối tháng N-1…

Cụ thể hơn, Trung tâm đào tạo kế toán newvision đưa ra một ví dụ sử dụng Vlookup lấy số liệu tên hàng hoá từ bảng DMHH về bảng Nhập Xuất kho hàng hoá.

Ví dụ: bảng kê Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hoá

a1

Với cú pháp của hàm Vlookup có công thức tìm tên hàng hoá ở ví dụ này như sau:

F11 =VLOOKUP($E11,DMHH!$B$9:$D$243,2,0)

Trong đó:

$E11:  giá trị tìm kiếm

DMHH!$B$9:$D$243: vùng tìm kiếm

2: Cột tìm kiếm

0: Tham số tìm kiếm chính xác

 

Ta có thể tìm ĐVT tính với công thức tương tự chỉ cần thay số

 G11 =VLOOKUP($E11,DMHH!$B$9:$D$243,2,0)

a2

Kết quả sau khi sử dụng hàm Vlookup tìm kiếm

Khóa học Kế Toán trên Excel thực hành thực tế tại Hà Nội

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons